ظریف افراط‌گرایی را محدود به منطقه ما ندانست و گفت: اگر با این مشکل برخورد نشود در همه ‌جای جهان نمونه‌ای از خشونت و تندروی را خواهیم دید و ضرورت دارد در سطح بین‌المللی با این مسئله برخورد صورت گیرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000917