«نائوکی هیاکوتا» در موزه صلح تهران درباره جدیدترین اثرش با عنوان «مردی که به او دزد دریایی لقب داده شد» با حبیب احمدزاده و نویسندگان ایرانی سخن گفت.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000945