پارلمان اوکراین با اعطای موقت اختیارات رئیس‌جمهور به رئیس پارلمان موافقت کرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000931