چاره چیست؟ راه حل بدیل چیست؟ چگونه مشکلات اقتصادی خود را، که البته دامن بسیاری از کشورهای جهان، از جمله خود آمریکا و اروپا را با شدت و وخامت به مراتب بیشتری گرفته و به یک معضل جهانی تبدیل شده، حل کنیم؟
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921203001565