مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه برای تسریع در ورود شرکت‌های جدید به فرابورس که ۱۴ شرکت انتقالی نیز جزء آنها هستند، کمیته فرعی هیأت پذیرش تشکیل شده است، گفت: اخیراً با ورود برخی شرکت‌ها به بازارهای اول یا دوم فرابورس موافقت شد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000212