امام علی(ع):
برگزیده ترین مردمان درنزدتوبایدکسی باشدکه تورابه راه رشدوکمال ببردو(باانتقاد)معایبت رابرتوآشکارکند.
امام حسین(ع):
آن کس که تورادوست دارد(ازکارنادرست وبد)تورانهی میکندوآن کس که دشمن میدارد،به آن بر می انگیزد.
امام صادق(ع):
درمیان برادران دینی،آن کس رابیشتر دوست دارم که عیب هایم رابه من بنمایاند.
امام جواد(ع):
آن کس که(ازتوانتقادنکندو)برای دلخوشی تو،راه راست ودرست را برتو بپوشاند،دشمن توست.

منبع:
الحیاه:ترجمه احمد آرام.جلد1