عضو خاندان حاکم در قطر در واکنش به اقدام عربستان و امارات، بحرین در فراخوانی سفرای خود گفت این اقدام اعضای خاندان حاکم در قطر را متحد کرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000126