عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی، در حقیقت اتمام حجت با مسئولان نهادهای متولی این امور است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000394