شاید انتصاب چهره‌هایی که در ستاد انتخاباتی روحانی مشغول بوده‌اند به خودی خود بدون اشکال باشد، ولی تجمع این افراد در یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی کشور می‌تواند زمزمه‌هایی را اطراف دولت تقویت کند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921214001490