دو نکته به افرادی که در مراکز فرهنگی موثر هستند می‌گویم؛ یکی اینکه از هنرمند و شاعر استفاده ابزاری نشود و دیگر اینکه برایش تاریخ مصرف نگذارند. واقعا در هر دولتی با ما این رفتار شد، چه در دولت «مهرورزی» چه در دولت «تدبیر و امید».
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921210001109