در دنیای امروز اقتصاد دانش‌بنیان ضرورتی انکارناپذیر برای نیل به یک اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، اما نکته اصلی برای هر نظامی در این مسیر آن است که علم و رشد آن چگونه سامان یابد تا به یاوری برای اقتصاد تبدیل شود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921215001179