بازار شب عید با همه شلوغی‌هایش صداهای شنیدنی و زیبایی دارد؛ صداهایی که اگر قدری تمرکز کنید با وجود برخی صداهای آزاردهنده، برای شما جالب توجه خواهد بود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921214001385