پزشک متعهد که باشی، دیگر برای یاری رساندن به بیماران نیازمند، نشستن پشت میز راضی‌ات نمی‌کند؛ حتی اگر میز، میز وزارت باشد؛ چهره خوب این هفته ما سه هزارمین عمل جراحی کشور را با گروه نورآوران سلامت به صورت رایگان انجام داد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921215000017