رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر توسعه درون‌زا و برون‌گرا، نشان‌دهنده این است که پایه‌های اقتصاد کشور بایستی بر توانایی تولیدی، توسعه صنعتی، قدرت علمی، منابع انسانی و منابع معدنی و طبیعی و ... استوار گردد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921206001559