نکته قابل توجه در پیام آقای جنتی این است که اساساً فرهنگ باید از عملکرد سلیقه‌‌ای و سیاست‌زدگی به دور باشد. البته این بدان معنا نیست که مقوله فرهنگ از ساحت سیاست جدا بوده و اصلاح امور فرهنگی فقط بر عهده سی و اندی دستگاه فرهنگی فعال در کشور است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921216000567