ساختار سیاسی قدرت در عربستان سعودی برای مدت‌ها نتوانسته فرمول قانع‌کننده‌ای در سیستم جانشینی و تعیین جانشین بعدی فراهم آورد تا در این رهگذر بتوان در مواقع بحرانی با رجوع بدان، هزینه‌های جنگ قدرت و مشروعیت‌زدایی را کاهش دهد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921206001617