حالا باید دید وزیر محترم فرهنگ و همکارانش چگونه بناست جبهه متعهدین و مومنین را تقویت کنند و به جوانان انقلابی که به هنگام خطر سینه سپر می‌کنند میدان خواهند داد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000289