هموطنان برای آزادی سربازان مرزبان کشورمان می‌توانند با مراجعه به سایت موزه صلح، فراخوان منتشر شده در این سایت را امضاء کنند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000276