مراسم آغاز کاشت ۲ هزار اصله نهال توسط بسیجیان سپاه تهران بزرگ با حضور برخی مقامات کشوری و لشکری برگزار شد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000510