سخنگوی انجمن قلم ایران پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب درباره فرهنگ گفت: این تذکرها در واقع یادآوری وظیفه‌ای است که به شکل ذاتی برعهده سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجریان در جمهوری اسلامی است. در واقع یک دستور جدید نیست بلکه تذکر وظایف است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000281