سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ضمن انتقاد از ورود زودهنگام دولت به مباحث انتخاباتی گفت: دولت اگر رسما بخواهد وارد انتخابات شود باید فاتحه دموکراسی را خواند و این مجلس متعلق به دولت می‌شود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921211001399