ژنرال بازنشسته ارتش سوریه تاکید کرد که به جز برخی از منافذ، شهر یبرود از همه سو تحت محاصره است ولی به دلیل حفظ جان شهروندان عملیات با آرامی و همراه با احتیاط پیش می‌ود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921212000137