سازمان ملل متحد خواستار افزایش حمایت‌ها برای بهبود اوضاع انسانی در آفریقای مرکزی شد و در همین حال سازمان همکاری اسلامی فرستاده ویژه خود به این کشور بحران‌زده را منصوب کرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000323