پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون مقام زن امسال در نیویورک برگزار می‌شود و ۱۲ محور اساسی خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار می‌‌دهد، اما با توجه به آمارهای خشونت علیه زنان در غرب، آیا غرب می‌تواند مدعی احیا و احقاق حقوق زنان در جهان باشد؟
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921215000265