مجمع تشخیص طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» را به مجلس جهت آماده کردن طرح جامع‌تری بازگرداند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000646