استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: باید از آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور بخواهیم تا جلوی روند حضور افراطیون فرهنگی در وزارت ارشاد به ضرر نظام است و بیش از همه دودش به چشم خود آقای روحانی خواهد رفت.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000286