رئیس سندیکای تولیدکننده مواد اولیه و بسته‌بندی دارویی کشور گفت: به بهانه تحریم درهای واردات را به روی داروهای خارجی باز کردند، بازار دارویی از ۵۰۰ میلیون دلار به ۳ میلیارد دلار رسید که ۷۰۰ میلیون دلار آن فقط داروهایی بود که مشابه ایرانی باکیفیت داشت.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000540