سلام
دوست عزیز شما در رابطه که داشتید چه چیزی از دست دادید؟
این رابطه تا چه اندازه بود؟؟