این عکس ، یکی از عکس های بسیار محبوبی در سال 2013 است که نام زیبایی نیز بر آن نهاده شده است : " دنباله ی بهشت ".

به گزارش ایسنا ، این عکس زیبایی های زیادی را در خود جمع کرده است، آسمان شب و ستارگان بی شمار ، کهکشان راه شیری که به صورت زیبایی منطبق بر یک پلکان شده است، سایه ی یک فرد در انتهای پلکان و نوری که او را احاطه کرده است. همه ی اینها این حس را القا می کنند که شخص از پلکانی به سوی نور و بهشت در حال بالا رفتن است.

این عکس در یکی از شب های سرد ماه نوامبر در جزیره ی «سیلت» آلمان در دریای شمال گرفته شده است. عکاس در حالی که بدون دستکش بین ساعت ۴ تا ۸ شب مشغول گرفتن عکس بود ، دست هایش کرخت شده بودند و خسته و گرسنه بود ، ناگهان توجهش به این سوژه ی استثنایی جلب شد. توماس در انتهای پلکان چوبی ، راه شیری را دید ، ماه هنوز بیرون نیامده بود و راه شیری تلالوی خاصی داشت ، لحظه ای درنگ کرد و حس کرد که اگر از نور فلاش در انتهای پلکان استفاده کند ، عکس با معناتر می شود. اما باز هم عکس چیزی را کم داشت ، سایه ی یک نفر در انتهای پلکان ، توماس چون تنها بود ، تایمر دوربین را تنظیم کرد ، به انتهای پلکان رفت و این عکس را ثبت کرد. عکس با جلوه های فتوشاپ به صورت جزئی ویرایش شد و سپس منتشر شد.