منبع :
98ia.com

نشخوار فكري يا
obsessive rumination زير مجموعه وسواس فكرياست و وسواس فكري از جمله ي اختلالات اضطرابي مي باشد. و لذااحتمالا بعد از بروز يك حادثه اضطراب زاي شديد به اين حالت دچار شده


ايد لذا بايد آن واقعه را شناسايي و سعي در امحاء آثار آن در روحيه يتانبنماييد. افرادي كه نشخوار فكري دارند اظهار مي دارند كه: «دائما دلم در


آشوب است و احساس مي كنم كه در دلم رخت مي شويند!» اينگونهافراد نگراني هاي خاصي در رابطه با موضوعات مختلف مثل خود و عزيزان


خود دارند و دائما آنها را در معرض آسيب مي بينند اما هيچ قدمي برايرفع نگراني خود برنمي دارند و اين نشان مي دهد كه مشكل آنها درونياست و نه بيروني!، مثلا زني كه بچه اش را براي اردو به مشهد فرستادهدائما اين فكر را مثل آدامس در ذهن خود مي جود و از اين سمت به آن


سمت مي برد كه نكند فرزندم در راه تصادف كند و كشته شود ولي اين


اقدام را نمي كند كه به مربي آنها كه در مسافرت همراه آنها است زنگبزند و از سلامتي فرزند خود اطمينان حاصل كند.


در مورد اثرهاي منفي نشخوار فكري بايد عرض نمايم كه: فرد دچارنشخوار فكري، بيشتر درگير مرور خاطرات خود است. او بعد از موقعيت،


وقايع مربوط به آن را تفسير مي كند واين تفسيرها را همانند آدامس درذهن خود مي چرخاند اما توانايي دور انداختن آنها را ندارد همانند و از اين


رو رضايت خاطرش از زندگي كاهش مي يابد و ديدگاهي بدبينانه نسبت به


زندگي پيدا مي كند. اين حالت ها باعث تشديد خلق افسرده مي شوند.


نشخوار فكري باعث كاهش رفتارهاي مؤثر و انطباقي مي شود. افراديكه در اين چرخه گرفتار شده اند، رفتارهايي كه باعث ايجاد حس كنترل و


دريافت تقويت از ديگران مي شود را كمتر انجام مي دهند و اين حالتباعث درماندگي و نا اميدي بيشتر آنهامي شود. فرد افسرده از ديگرانكناره گيري مي كند. با افراد خانواده و دوستان مراوده ي خوبي ندارد وهمين رفتارها باعث كناره گيري ديگران از او شده و برداشت آنها نيز نسبتبه او تغيير مي كند. نشخوار فكري روند حل مسأله را نيز مختل مي كند.


و ناتواني در حل مسأله باعث تداوم افسردگي مي شود. وقتي افسردگيايجاد شد و فرد با نشخوار فكري به آن پاسخ داد، توجه او به سمتخودش جلب مي شود و خود را مركز و كانون توجه قرار مي دهد. لذا مردمچنين برداشت مي كنند: « تولاك خودش هست»،« اصلا حواسش بهاطراف نيست».


امَا براي مقابله با نشخوار فكري چه بايدكرد؟


من در زير به تكنيكهاي مقابله با نشخوار فكري اشاره مي كنم ولي اينشما هستيد كه بايد با تمرين و ممارست زياد در طي يك دوره زماني سهتا شش ماهه تدريجا زمينه خلاصي از اين مشكل را فراهم نمايند.


نكته اول: البته اگر برايتان امكان دارد براي رسيدن به نتيجه مطلوب، بهتراست اين تمارين را زير نظر يك مشاور روان درمانگر انجام دهيد.


نكته دوم: ديگر اينكه چون وسواس با انواع و اقسامي كه دارد از اختلالات


اضطرابي شمرده مي شود، يعني ريشه در اضطراب دارد، لذا اگر مشكلشديد است بايد ابتدا به يك متخصص اعصاب و روان(روانپزشك) مراجعهنماييد تا ايشان با تجويز چند داروي ساده اين اضطراب را تا حدي در شماكاهش دهد تا بتوانيد اندكي برخود مسلط شويد و بتوانيد تكنيكهاي رواندرماني را پيگيري نماييد چه آنكه اگر اضطرابتان بالا باشد نمي توانيد باتسلط كافي اين تمارين را انجام دهيد و نتيجه درستي از آنها بگيريد.


1- تكنيك اول استفاده ازتنش زدايي (ريلكسيشن) است، با توجه به


اينكه ريشه ي نشخوار فكري اضطراب است و تنش زدايي ضد اضطراب


است، آموزش و بكار گيري اين تكنيك مي تواند در كاهش اضطراب و درنتيجه كاهش نشخوار فكري تاثير زيادي داشته باشد، پژوهشگران درپژوهشهاي خود پيرامون اين تكنيك كاربردي كه در سايتهاي مختلف قابلروئيت است، اثبات كرده اند كه بكار گيري اين تكنيك در بسياري ازموقعيتهاي اضطراب زاي زندگي تاثير بسزايي در كاهش اضطراب دارد، اين


محققان در منابع به حدود سي وپنج مشكلي كه با بكار گيري اين تكنيكبرطرف مي شود اشاره كرده اند. شما مي توانيد با مراجعه به يكي ازمراكز مشاوره و روان درماني نسبت به آموزش يكي از روشهاي آن اقدامنماييد. من در زير به برخي از مشكلاتي كه با اين تكنيك مي توان برآنها


غلبه كرد براي شما برمي شمرم.


الف- سردرد ناشي از انقباض عضلات جمجمه، سردرد هاي مزمن تنشي به دليل تنش بيش از حد در عضلات اسكلتي سر و گردن آغاز مي شوند و آموزش تنش زدايي تدريجي در تقليل سردرد تنشي اثر غير قابل انكاري دارد.
ب- ميگرن كه به عنوان ضربان يك جانبة سردرد(فقط در يك قسمت از سر) كه از درئن و يا اطراف چشمها آغاز مي شود تعريف شده و اغلب بوسيلة يك بو، دل بهم خوردگي، تهوع، و....برانگيخته مي شود و گاهي توام با روان بي اشتهايي، حالت تهوع، استفراغ كج خلقي، حساسيت، اختلال بينايي است. البته بيماراني كه تمرين منظم خانگي داشته اند رضايت خيلي بيشتري از كاهش سردردها داشته اند.
پ- تقليل اضطراب و درمان انواع هراسها مانند هراس از گربه، حساسيت زدايي نظامدار يكي از اصلي ترين شيوه هاي درمانگري در انواع هراس است و تنش زدايي يكي از مولفه هاي اصلي اين روش به حساب مي آيد.
ت- با كاهش اضطراب به دنبال تنش زدايي، بخاطر كم شدن دفاع هاي ايمني بدن كه در حالت اضطراب براه مي افتند، تحمل ما در تحمل تنيدگها افزايش مي يابد.
ث- تقليل رگه هاي اضطرابي و تظاهرات اضطرابي زنان بار دار
ج- درمان اضطراب امتحان
چ-تقليل اضطراب كودكاني كه در مدرسه دچار اضطراب مفرط شده اند.
ح-تقليل عوامل اضطرابي شخصيت مانند، تنش عصبي، ضعف من، اضطراب پارانويا گونه، نداشتن تصوير روشن از خود،و....
خ- درمان فشار خون، آرامش با افزايش سرم k+در خون رابطه مثبت و معني دار دارد و k+ نيز با سلامت رواني رابطة مثبتي دارد و تنش زدايي با كاستن از ضربان قلب باعث افزايش اين سرم در خون مي شود.
د- درمان بي خوابي و اختلالهاي مربوط به خواب. (تنش زدايي بدني به اين افراد كمك مي كند كه بسرعت بخواب روند.)
ذ- روش مقابله اي در بيماران مبتلا به سرطان و نيز تقليل برانگيختگي اين بيماران هنگام شيمي درماني
ر- درمان و پيشگيري از عود و رشد بيماريهاي روان- تني
ز- بهبود بيماريهاي تني روان زاد
ژ- كاهش ناراحتي هاو تنيده گي هاي ناشي از بيماريهاي قلب و عروق
ط- تقويت حافظه( بهبود فرآيند ضبط، باز شناسي، و اندوزش اطلاعات)
ظ- تغيير و تقليل رگه هاي اضطرابي شخصيت
ع-كنترل و غلبه بر لكنت زبان
غ- تقليل حملات صرع
ف- بهبود كودكان مبتلا به فزون كنشي
ق- درمان بيماران مبتلا به آسم
ك- تقليل دردهاي مربوط به قاعدگي
گ- كاهش اسپاسمهاي عضلاني در بيماران مبتلا به فلج مغزي
ل- بهبود تمرينهاي ورزشي و دستيابي به استعدادهاي كامل خود در ورزش
م- بهبود عملكردهاي اجرايي و فعاليت هاي شغلي
ن- افزايش اعتماد به نفس در برخورد هاي اجتماعي


ريلكسيشن انواع و اقسامي دارد كه يكي از راحترين آنها روشريلكسيشن خوزه سيلوا است، ، بدين ترتيب كه در جاي خلوتي رويصندلي راحتي بنشينيد تمام چيزهايي كه به بدن شما فشار وارد ميآورد مثل ساعت گردنبند كمربند و... از خود جدا سازيد تنفس شكميعميق بكشيد و بعد از شمارش تا 8 آنرا به آرامي از بيني خارج سازيد بعد


از اينكه سه بار اينكار را كرديد چشمانتان آرام را ببنديد و آنگاه از 25 بهآرامي شروع به شمارش معكوس نماييد و به تنفس عميق ديافراگميادامه دهيد آنگاه بعد از رسيدن به صفر( كه حدود بيست دقيقه طوال ميكشد، نفس عميقي بكشيد و چشمانتان را به آرامي باز كنيد دو هفته اول


روز دو الي سه بار اينكار را بكنيد بعد از عدد 50 شروع كنيد بعد 75 بعدعدد 100 در حين انجام تمريت تمركز خود را از روي عدد برنداريد و هموارهروي آنها زوم نماييد. بعد از مدتي احساس خواهيد نمود اضطراب از وجود


شما رخت بربسته است البته اگر اين تمارين را زير نظر يك رواندرمانگرانجام دهيد بهتر است، در اثناء اين عمليات بايد آنچه را كه باعث اضطرابشما مي شود را بطور محسوسي بذهن آوريد تا تدريجا ذهن شما نسبتبه موضوع مصونيت پيدا كند و ديگر از آن پريشان نگردد.


روش ديگر ريلكسيشن اينست كه در محل آرامي كه حتي الامكانصداي مزاحم يا موضوع آزار دهنده اي وجود نداشته باشد خيلي راحت درازبكشيد و فقط به كاري كه در حال انجام آن هستيد توجه داشته باشيد.همين طور كه دراز كشيده ايد و تنفس عميق ديافراگمي مي كشيد كم كمچشمان خود را ببنيديد و بر عضلات انتهايي بدنتان كه انگشتان پاهاهستند تمركز كنيد و به آرامي آنها را شل كنيد و هرگونه انقباضي را از بينببريد كم كم آرامش عضلاني را منتشر كرده و سعي كنيد عضلات ومفاصل كف پا سپس مچ ها و همينطور به تدريج ساقين، زانوها، عضلاتران ، نشيمنگاه، شكم ،سينه و.... همينطور تا چشمها و ابروها وپوست


سر را در انبساط كامل عضلاني فرو ببريد اين تمرين از لحظه شروع تاآرامش همه اعضاي بدن حداقل بايد 5 الي 10 دقيقه طول بكشد پس ازرسيدن به نقطه انتهايي بدن كه پوست سر است دقايقي را در اين حالتسپري كنيد وسپس خيلي آرام و با طمانينه با گشودن چشمها و حركاتخيلي آرام و كوچك از اين حالت سرشار از آرامش خارج شويد، در صورتتمايل مي توانيد حين انجام تمرين يك فايل صوتي آرامش بخش را بطورهمزمان گوش كنيد به شرطي كه موجب بهم خوردن تمركز و آرامشتاننشود. اين تمرين را چند روز متوالي و در نوبتهاي دلخواه انجام . پس ازچند روز كه اين تمرين را بصورت متوالي و روزي حد اقل دو بار انجام داديدقطعا آثار آن را در آرامش رواني خود مشاهده خواهيد كرد. پس از تجربهحالت بدون تنش به سرعت تمرين را قطع نكنيد سعي كنيد سه الي چهار


روز متوالي حالت نهايي را تكرار كنيد و سپس در روزهاي بعدي بصورتمتناوب اين تمرين را ادامه دهيد و كم كم فاصله روزها را نيز افزايش داده وبه تدريج پس از مدت طولاني تمرين را قطع كنيد. البته اگر برايتان امكاندارد براي پي گيري آموزش و بكار گيري ريلكسيشن به يك كلينيك مشاوره


و روان درماني مراجعه كنيد تا مراحل پيش گفته را زير نظر يك مشاور ورواندرمانگر پي بگيريد مسلما اينكار اثر بخشي تكنيك فوق را دو چندانخواهد كرد. موفق باشيد


2- تكنيك بعدي براي مقابله با نشخوار فكري توجه برگرداني فعال است:


به صورت ارادي به چيزي توجه كنند كه مثبت است. پژوهش ها نشان داده


است افرادي كه از اين شيوه استفاده مي كنند، طول مدت افسردگي آنهاخيلي كمتر از كساني ست كه از شيوه ي مقابله ي نشخوار فكري استفاده مي كنند. با در پيش گرفتن فعاليت ذهني ديگري موقتا از آنحالت كناره گيري كنند: ايشان مي توانند به بازي هاي فكري بپردازند.تلويزيون ببينند. يك فايل صوتي بشنوند كه مستلزم به كارگيري فكر است.


تلفن را بردارند و به دوستان و فاميل زنگ بزنند. خلاصه فقط ذهنتشان رابي دليل و يا با هر چيز كوچكي مشغول به هرچيزي كنند غير از آن فكرمنفي. قلم و كاغذ به دست گيرند و همگي افكار منفي خود را بنويسند:


نوشتن بار سنگين افكار فكري را سبك كرده و گاه با خواندن نوشته هاممكن است ايشان را به خنده يا شگفتي از افكار غيرمنطقي خود وادارد


. در عين حال وقتي فكرتان را نوشتيد راحت تر مي توانند آن را بررسيكنند و خطاهايش را شناسايي نمايند.


3- دومين راهكار پيشنهادي ما در خصوص مشكل استفاده از تكنيكانحراف فكر است، اين تكنيك به اين صورت انجام مي پذيرد كه يك كش دور


مچ خود بيندازند و وقتي چنين فكري به ذهنشان آمد اين كش را گرفته ورها كنند و سپس يك عدد پيچيده مثل 958354را در ذهن خود مجسم كنند


و هفت تا هفت تا از آن كم كنند تا به كوچكترين عدد غير قابل تقسيمبرسند. اين تكنيك بخاطر اينست كه مكانيزم ذهن طوري است كه در يكآن نمي تواند به دونقطه توجه كند و وقتي شخص توجه جدي خود را بهعدد فوق جلب مي كند توجه ذهن از آن موضوع قبلي برگرادنه مي شود.


و تدريجا مي آموزد كه مديريت افكار را خود بعهده بگيرد و به افكار مزاحماجازه حضور ندهد.
4- پيشنهاد ديگر ما استفاده از تكنيك تاخير فكر است يعني براي آمدناينگونه فكرها بذهنشان وقت تعيين كنند و وقتي اين افكار خواستند بهذهنشان وارد شوند به آنها بگويند كه بروند و در فلان ساعتي كه به آنهااختصاص داده شده بيايند و تدريجا با گذشت ايام اين ساعات را محدود تركنند. فلسفه ي اين تكنيك بر اينست كه شخص سازنده ي افكارش استو بنابراين ارباب و صاحب اختيار آنها محسوب مي شود و در واقع آنها نوكرشخص هستند و شخص صاحب اختيار آنها مي باشد ولي در نشخوارفكري آنها تبديل به ارباب مي شوند و بجاي شخص بر مسندحكومت و رياست مي نشينند و شخص به نوكري آنها در مي آيد و آنهابراحتي به شخص امر و نهي مي كنند كه اين امري بساير منفي ومشمئز كننده و بدور از عزت و غيرت انساني است! و لذا ما با اين تكنيكمي خواهيم شخص را به جايگاه اصلي خويش برگرانيم و دوباره او را اختيار


دار و رييس افكارش بنماييم تا آنها طبق اراده و ميل شخص و با اجازه ي او


بيايند و بروند نه اينكه هر وقت دلشان خواست بيايند و هر وقت دلشانخواست بروند. هدف اصلي ما آموزش مديريت افكار تان به شخص است.تا با قاطعيت تمام به مديريت آنها بپردازد و به آنها بگويد كه ذهن من طويلهنيست كه سرتان را بياندازيد پايين و بدون اجازه بياييد و برويد بل ذهن منستاد فرماندهي است كه همه چيز آن روي نظم و نظام است و حتيپشه هم براي پريدن در آن بايد از من مجوز بگيرد!


5- پيشنهاد ديگر ما در اين خصوص استفاده از تكنيك توقف فكر استيعني وقتي شخص قدرت كافي در كنترل و مديريت افكار خود پيدا كرد مي


تواند براحتي دستور توقف به آنها بدهد و با ضرب مهر ورود ممنوع بر روي


آنها، براي هميشه آنها را از ورود به ذهن محروم سازد.


6- تكنيك ديگر تبديل فكر است يعني وقتي اين افكار به ذهن مي آيد بهيك قدم قبل از آمدن اين فكر به ذهنتان فكر كنند به اين معني كه به اينفكر كنند كه به چه چيزي فكر مي كردند كه اين فكر به ذهنشان آمد ووقتي آن را پيدا كردند دو باره به اين فكر كنند كه چه چيزي اين فكر رابذهنشان آورد و همين طور سلسله وار عمل نمايند و در مورد فكري قبل ازفكر ديگر فكر كنند؛ تا به سرچشمه نهايي برسند، بزودي خواهند ديد كهاستفاده از اين روش قدرت مديريتي زيادي به ايشان براي كنترل افكارشانمي دهد.
7- از جمله كارهايي كه مي توانند براي رهايي از نشخوار فكري به آنمتوسل شوند مشغول كردن خودشان به كارهاي اجتماعي و ورزش وتفريحات جمعي است، تا آنجا كه مي توانند از تنهايي بپرهيزند و خود را بهكارهاي مختلف مشغول كنند تا افكار وسواسي فرصت پيدا نكنند كه بهذهن شان وارد شوند.


8- با كارهاي مختلف به تقويت ارادة خود بپردازند تا بتوانند به برخي ازكارهايي كه بصورت اجباري انجام مي دهند يك نه بزرگ بگويند.


9- هميشه اين ذكر را با توجه به معني آن بر زبان و قلب خود جاري كنيدكه:«بِسم الله و بِالله، تَوكَلتُ علي الله، اعوذُ بِالله السميعُ العليم مِن


الشيطانِ الرجيم.
10- با در پيش گرفتن فعاليت ذهني ديگري موقتا از آن حالت كنارهگيري كنند: ايشان مي توانند به بازي هاي فكري بپردازند. تلويزيون ببينيد.


يك فايل صوتي بشنوند كه مستلزم به كارگيري فكر ايشان است. تلفن رابردارند و به دوستان و فاميل زنگ بزنند. خلاصه فقط ذهنشان را بي دليل ويا با هر چيز كوچكي مشغول به هرچيزي كنند غير از آن فكر منفي.


11- دست زدن به يك فعاليت: نشخوار فكري يك فكر زايد است و


فكر زايد زاييده ي وقت زايد است و وقت زايد زاييده ي بيكاري است، بادست زدن به يك فعاليت كه ايشان را در حالت برانگيختگي قرار دهد ميتوانند از حالت نشخوار فكري فاصله بگيرند. لذا ورزشي را شروع كنند ياكارهاي مورد علاقه شان را انجام دهند.


12- سرزدن به خويشان و دوستان، تعمير و به اصطلاح ور رفتن باوسايلي كه علاقه به آنها آنها دارند، وادار كردنشان به انجام كارهايمختلف به نحوي كه فرصت سرخاراندن پيدا نكنند همه و همه از


فعاليتهايي هستند كه مي توانندد از انحراف فكر ايشان به سوي افكار

نشخواري جلوگيري نمايند.