واکنش تاثیربرانگیز یک ناشنوای مادرزاد به اولین صداهایی که می شنود؛
این خانم که به تازگی در انگلیس تحت عمل جراحی قرار گرفته برای اولین بار حس شنوایی را تجربه می کند


Deaf woman hears after 40 years of silence - BBC News

کلیک کنید