اختلال در سامانه یارانه آغاز شد

01.jpg


یارانه نقدی پردرآمدها قطع می‌‌شود

45591348413552091542.jpg


انصراف از یارانه … !!!

47256798167191536948.jpg


تصمیمات مجلس برای توزیع یارانه

66783105009905401167.jpg

ثبت نام فامیل دور برای دریافت یارانه

35410653898037975691.jpg