براساس زمان‌بندی سرپرستان خانوار نیازمند و متقاضی که آخرین رقم شماره ملی آنها ۴ باشد، می‌توانند امروز اطلاعات خود را در سامانه رفاهی ثبت کنند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930123001273