یک مقام مسئول گفت: به دلیل افزایش هزینه ساخت آزادراه تهران-شمال به 12 هزار میلیارد تومان، دولت در حال رایزنی است تا با جذب 3 فاینانسر 4000 میلیارد تومانی جمعاً به مبلغ 12هزار میلیارد تومان، قطعات 2 و 3 این آزادراه را 3 ساله تکمیل کند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930123000119