معاون وزیر اقتصاد گفت: تورم سال جاری با اجرای هدفمندی در مجموع کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود و مبنای علمی برای حذف خانوار یارانه بگیر وجود ندارد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930124000630