نماینده روسیه در سازمان ملل با هشدار در مورد هر نوع اقدام نظامی علیه مردم مناطق شرق اوکراین، غرب را مقصر تبدیل اوضاع به جنگ داخلی در این کشور دانسته و در مورد عدم برگزاری نشست چهارجانبه ژنو هشدار داد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930125000076