پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر

بمنظور سنجش باورهاي خودكارآمدي دانشجويان، از پرسشنامه باورهاي خودكارآمدي شرر و همكاران (1982) استفاده شد. اين مقياس كه براي خودكارآمدي عمومي در نظر گرفته شده، داراي 17 ماده مي باشد. براي هر ماده اين مقياس 5 پاسخ پيشنهاد شده كه بر هر ماده 1 تا 5 امتياز تعلق مي گيرد. اين 5 پاسخ عبارتند از: كاملاً مخالف، مخالف، بي نظر، موافق و كاملاً موافق. نمرات بالاتر بيانگر خودكارآمدي قوي تر و نمرات پايين تر بيانگر خودكارآمدي ضعيف تري مي باشد. در پژوهش جهانی(1388) نيز با استفاده از آلفاي كرونباخ ضريب پايايي برابر با 740/. بدست آمد.

روايي و پايايي
شرر (1982) اعتبار محاسبه شده از طريق آلفاي كرونباخ براي خودكارآمدي عمومي را 76/0 ذكر مي كند. روايي اين مقياس از طريق روايي سازه به دست آمده است.
در پژوهشي كه به منظور بررسي اعتبار و روايي اين مقياس، توسط براتي انجام گرفت، مقياس بر روي 100 آزمودني كه دانش آموزان سوم دبيرستان بودند اجرا شد؛ همبستگي (61/0) به دست آمده از 2 مقياس عزت نفس و خود ارزيابي با مقياس خودكارآمدي در جهت تأييد روايي سازه اين مقياس بود (اعرابيان، 1383).

نمره گذاري
مقياس شرر داراي 17 ماده بوده و هر ماده داراي 5 گزينه است. بدين ترتيب ماده هاي شماره 1، 3، 8، 9، 13، 15 كه بر حسب مقياس ليكرت است به ترتيب نمراتي از 5 الي 1 مي گيرند و بقيه آيتم ها يعني شماره هاي 2، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 14، 16، 17 نمراتي از 1 تا 5 مي گيرند. بدين ترتيب بالاترين نمره خودكارآمدي در اين مقياس 85 و پايين ترين نمره 17 مي باشد.

منابع
1- اعرابيان، اقدس و همكاران (1383)، بررسي رابطه باورهاي خودكارآمدي بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي دانشجويان. مجله روانشناسي، سال هشتم، شماره 4
2- جهانی ، سیف اله.(1388). رابطه بین سطح آگاهی از مهارتهای زندگی با باورهای خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

3- Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice- Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R.W. (1982). The selfefficacy scales: Costruction and validation. Psychological Reports, 51,


مقیاس خودکار آمدی شرر
دانشجوی گرامی با مطالعه هر ماده فقط یک گزینه را علامت بزنید،گزینه ای که مطابق بانظرشماست. چنانچه درانتخاب دچار تردید شديد،گزینه ای را انتخاب کنیدکه به احساسات و تمایلات شما نزدیکتراست.

گزينه ها کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
1- وقتی طرحی می ریزم مطمئن هستم که می توانم آن را انجام دهم.
2- یکی از مشکلات من این است که وقتی می بایست کاری انجام دهم نمی توانم از عهده آن بر آیم.
3- اگر نتوانم کاری را بار اول انجام دهم، به تلاشم برای انجام آن ادامه می دهم.
4- وقتی که اهداف مهم برای خود تعیین می کنم به ندرت به آن دست می یابم.
5- قبل از تمام کردن کارهایم آن را رها می کنم.
6- از رو برو شدن با مشکلات اجتناب می کنم.
7- در صورتی که کار خیلی پیچیده به نظر رسد، حتی زحمت امتحانش را به خود نمی دهم.
8- هنگامی که کاری را که باید انجام دهم نامناسب است، آنقدر پایداری می کنم تا آن را تمام کنم.
9- وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم، به طور جدی و دقیق روی همان کار تمرکز می کنم.
10- هنگامی که می خواهم چیز جدیدی بیاموزم،اگر در ابتدا موفق نشوم آنرا رها می کنم.
11- وقتی مشکلات غیر مترقبه ای برایم رخ دهد، به خوبی از پس آن برنمی آیم.
12- از یادگیری مطالب جدید هنگامی که به نظرم مشکل می آید، اجتناب می کنم.
13- شکست باعث تلاش بیشتر می شود.
14- به توانایی خود برای انجام کارها اعتماد ندارم.
15- به خود متکی هستم.
16- به سادگی تسلیم می شوم.
17- توانایی برخورد با اکثر مشکلاتی را که در زندگی برایم پیش می آید، ندارم.