رئیس جمهور گفت: امنیت مهمترین مسئله استان سیستان و بلوچستان است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930126000496