رئیس مجلس علت تأخیر در مطرح شدن سؤال درباره کرسنت را ورود شورای امنیت ملی به این مسأله عنوان کرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930126000581