رئیس جمهور با بیان اینکه هر دولت و کشوری که به حقوق و منافع مردم ایران احترام بگذارد ما دست دوستی به سمت آن دراز می‌کنیم،‌گفت: هر دولت و کشوری که بخواهد خلاف منافع ملت ما گام بردارد محکم در برابر آن خواهیم ایستاد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930126001656