رئیس‌جمهور گفت: هیچ کس نباید برای منافع تشکل‌های خاص از نام سیستانی، بلوچ و زابلی به نفع حزب خود سوءاستفاده کند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930126000936