مقیاس خود – کار آمدی کودکان

Children's Self-efficacy for peer interaction scale Wheeler & Ladd


-1 بعضی بچه ها می خواهند بازی کنند . این که از آنها بخواهید که شما را هم در بازی شان شرکت دهند برای تان .......... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-2بعضی از بچه ها بر سر این که چه طور بازی کنند با هم بگو مگو می کنند. این که مقررات بازی را برای آن ها بگویید، برای تان ......... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-3 بعضی از بچه ها، دوست شما را اذیت می کنند. این که از آنها بخواهید این کار را نکنند ، برای تان ................. است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

- 4 شما می خواهید یک بازی شروع کنید . این که از بچه های دیگر بخواهید در این بازی شرکت کنند، برای تان ................... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

5- بچه ای در وسط بازی می خواهد که نوبت شما را بگیرد ، این که به آن بچه بگویید که حالا نوبت شماست ، برای تان ................ است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

6 - بعضی از بچه ها می خواهند در کنارهم تغذیه [چیزی] بخورند. این که از آن ها بخواهید شماهم در کنار آن ها تغذیه [چیزی] بخورید ، برای تان ......... ......است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-7 بچه ای توی صف از شما جلو می زند، این که به آن بچه بگویید که نباید توی صف جلو بزند، برای تان ................... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-8 بچه ای می خواهد کاری انجام دهد که شما را به دردسر می اندازد، این که از او بخواهید این کار را نکند و کار دیگری انجام دهد ، برای تان .............. است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
- 9 بعضی از بچه ها یکی از شاگردان کلاس شما را مسخره می کنند. این که به آن ها بگویید این کار را نکنند، برای تان ................ است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-10بعضی از بچه ها نیاز به یار بیشتری در تیمشان دارند. این که از آن ها بخواهید اجازه دهند شما هم جزء تیم آن ها باشید، برای تان .............. است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-11شما مجبورید که بعد از تعطیلی مدرسه چیزی را تا خانه ببرید. این که از بچه دیگری بخواهید در این کار به شما کمک کند، برای تان ……... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-12 وقتی که بازی می کنید، یکی از بچه ها همیشه می خواهد که نفر اول باشد. این که به او بگویید شما تصمیم دارید اول باشید، برای تان ............... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-13 قرار است همه دانش آموزان کلاس شما به گردش علمی (اردو) بروند و لازم است که هرکس با یک نفر همراه و شریک باشد. این که از کسی بخواهید همراه و شریک شما باشد، برای تان .......... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

- 14یکی از بچه ها از دوست شما خوشش نمی آید. این که به آن بچه بگویید با دوست شما خوشرفتار باشد، برای تان ..................... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

- 15بعضی از بچه ها می خواهند تصمیم بگیرندکه یک بازی را شروع کنند. این که به آن ها بگویید که شما کدام بازی را دوست دارید، برای تان ............... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-16شما در حال انجام یک بازی جالب هستید ولی بچه های دیگر می خواهند این بازی تمام شود. این که از آن ها بخواهید بازی تمام نشود، برای تان ................ است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □-17شما در حال نوشتن و تنظیم یک روزنامه دیواری هستید. این که از بچه دیگری بخواهید به شما کمک کند، برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-18بعضی از بچه ها از محل بازی شما استفاده می کنند. این که از آن ها بخواهید از آن جا بروند، برای تان .................. است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-19بعضی از بچه ها می خواهند تصمیم بگیرند که بعد از مدرسه چکار کنند. این که به آن ها بگویید شما دوست دارید چکار کنید، برای تان ................. است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

-20گروهی از بچه ها می خواهند بازی کنند و شما آن بازی را دوست ندارید. این که از آن ها بخواهید بازی مورد علاقه شما را انجام دهند، برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

21- بعضی از بچه ها می خواهند یک جشن و میهمانی ترتیب دهند. این که از آن ها بخواهید دوست شما را هم به آن میهمانی دعوت کنند، برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

- 22بچه ای بر سر شما داد می کشد. این که به او بگویید دیگر این کار را ادامه ندهد، برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □

ماخذ : حسین چاری ، مسعود . مقایسه خود کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی . فصلنامه مطالعات روان شناختی ، دوره 3 ، شماره 4 ، 1386 ، صفحات 87-103
عنوان : مقایسه خود کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر