‌رئیس جمهور ‌به مذاکر‌ات ایران با گروه 1+5 اشاره کرد و با بیان اینکه هنوز مذاکرات ادامه دارد گفت: در آینده جزئیات بیشتری از این مذاکر‌ات را برای مردم خواهم گفت.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930127001528