حسن روحانی گفت: باید مردم بیشتر نسبت به تامین امنیت احساس مسئولیت کنند و نیروهای مسلح نیز در این زمینه پشتیبان آنها باشند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930128000174