رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که تا کنون خارج از حیطه مقررات و توافقنامه پادمانی اجازه بارزسی داده ایم و در خصوص بازدید از پارچین هم هیچ مشکلی نداریم و فقط دلیل منطقی و مستندات با اصالت، از آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهیم.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930130001469