نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز پارلمان وظایف جدیدی را برای سازمان بررسی کل کشور تعیین و مصوب کردند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930203000486