سخنگوی دولت گفت: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام نکردند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930127001381