مگسی را کشتمنه به این جرم که حیوان پلیدی ست ، بد است
و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است
طفل معصوم به دور سر من می چرخید. -به خیال ش قندم
یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد گندم
ای دو صد نور به قبرش بارد، مگس خوبی بود
من به این جرم که از یاد تو بیرون م کرد،
مگسی را کشتمحسین پناهی