یکی از موضوعات درمانی مهم این است که چه ساختاری را بر درمان حاکم کنیم تا عده بیشتری با هزینه کمتری تحت درمان قرار بگیرند. یک راهکار این است که درمانگر مراجعانش را به طور گروهی ببیند.
9 فرد وارد اتاق می شوند و نگاه های کنجکاوانه ای به یکدیگر می کنند. اگر چه تک تک آنها در جریان مصاحبه تشخیصی ، درمانگر را دیده اند ولی یکدیگر را نمی شناسند. بعضی از آنها از حضور در این جمع اکراه دارند و برخی نسبت به آن اشتیاق نشان میدهند . آنها همگی این توصیه درمانگر را که گروه درمانی به آنها کمک خواهد کرد با مشکلات شان بهتر کنار بیایند. یکی از آنها در حالی که روی صندلی اش نشسته و منتظر شروع شدن جلسه است به خودش می گوید: "آیا واقعا درکم خواهند کرد؟" ، "دیگری به خودش می گوید: " چطور می توانم خطر کنم و مسائلم را برای آنها فاش کنم؟ "

درمان انفرادی غالبا پرهزینه و وقت گیر است. فروید درمان را فرایندی طولانی می دانست و مراجعان را هفته ای سه تا پنج جلسه برای چند سال میدید. طرفداران گروه درمانی تاکید دارند که درمان انفرادی محدودیت دارد چون مراجع را از روابطی که می توانند رمز موفقیت درمان باشند ، مجروم می کند. بسیاری از مشکلات روانی در چارچوب روابط میان فردی- مثلا در چارچوب خانواده، گروه ، همسالان یا زندگی زناشویی- شکل می گیرند. بنابراین با در نظر گرفتن این گروه های مهم ، درمان موفق تر خواهد شد.

گروه درمانی انواع مختلفی دارد. در گروه درمانی از درمان های روان پویایی ، انسانگرا ، رفتار درمانی و شناخت درمانی و رویکردهایی که بر دیدگاه های اصلی روان پویایی منطبق نیستند، استفاده می شود.

شش ویژگی زیر به گروه درمانی جذابیت خاصی می بخشند:

1- اطلاعات : شخص در مورد مشکلش از رهبر و سایر اعضای گروه اطلاعات می گیرد.

2 - همگانی بودن: در درمان انفرادی ،مردم احساس می کنند دیگران تکانه های نا مقبول و تهدیدآمیز آنان را ندارند ولی درگروه می بینند که دیگران هم مثل آنان غم و عذاب دارند.
3 - نوعدوستی : اعضای گروه با توصیه کردن و همدلی از یکدیگر حمایت میکنند و می فهمند که آنها هم حرفی برای گفتن دارند.
4 - بازپیدایی اصلاحی گروه خانواده : گروه درمانی غالبا شبیه خانواده است (در خانواده درمانی همان گروه است)؛ رهبران گروه شبیه والدین هستند و اعضای گروه ، شبیه خواهر و برادرها. در این خانواده "جدید" ، زخم های کهنه التیام می یابند و پیوندهای خانوادگی مثبت تری برقرار می شود.
5 - پرورش مهارت های اجتماعی : بازخورد اصلاحی اعضای گروه ، ضعف های میان فردی را برطرف میکند. وقتی پنج عضو گروه به شخص می گویند آدم خودمحوری است، احتمالا خود محوریش را خواهد پذیرفت درحالی که در درمان انفرادی ممکن است نظر درمانگر را قبول نکند.

6 - یادگیری میان فردی : گروه زمینه آموزش رفتارها و روابط جدید را فراهم میکند. مثلا زنی که همواره مخالف و متخاصم است می فهمد که اگر پرخاشگریش را کمتر کند ، می تواند با دیگران بهتر کنار بیاد.


منبع: همیاری