کودکان در سنین پیش دبستانی و سال های اولیه مدرسه، یعنی 5 تا 9 سالگی ، به بازی علاقه فراوانی دارند و در جریان باز ی به طور بی ریا و آشکاری صحبت می کنند و آنچه را در درون دارند به شکل روشن و بارزتری بروز میدهند. هدف اساسی مشاوره گروهی با این دسته از کودکان ، ژیشگری از ایجاد مشکلات شخصی ، اجتماعی و عاطفی می باشد. در این نوع گروه ها تاکید بر مسائل عقلانی و ارائه اطلاعات است و بدین لحاظ گروه ها به راهنمایی گروهی شباهت بیشتری دارند. عروسک بازی ، قصه گویی ، و تکمیل جملات ناتمام ، از روش های مناسب برای راهنمای گروهی در این سنین به شمار می روند.

به عقیده گزدا مشاوره گروهی با کودکان خردسال ، مبانی زیر را دارد:

1 - بر بازی و فعالیت متکی است.
2 - کودکان همسن با یکدیگر ارتباط ایجاد می کنند.
3 - مشاوره در تداوم گروه نقش مهمی را عهده دار است.

هدف های مشاوره گروهی برای کودکان را می توان به شرح زیر نام برد:

1 - تخفیف خصومت و دشمنی نسبت به والدین و خواهران .
2 - کاهش احساسات گناه .
3- فراهم آوردن امکاناتی برای ابراز احساسات به طور آشکار و ازاد
4 - یادگیری روش های همکاری گروه
5 - شناخت و تشخیص مشکلات کودکان و در نتیجه رفع آنها.
6 - ایجاد رابطه حسنه با کودک
7 - کمک به کودکان برای غلبه بر اضطراب و رفتار مقام.

در انتخاب و گزینش کودکتن جهت شرکت در مشاوره گروهی ، توجه به موراد زیر ضرورت دارد:

1- کودکانی که تقریبا مشکلات مشابهی دارند برای شرکت در یک گروه برگزیده شوند.
2- چنانچه گروه از نوع باز است ، مشاور هر زمانی احساس کند که کودکی بهبود یافته است باید او را مرخص کند و کودک دیگری را جایگزین کند.
3 - شرط لازم برای شرکت کودک در مشاوره گروهی ، میزان علاقه و اشتیاق او به مشارکت در گروه می باشد.
4 - کودکان در سنین پیش دبستانی به طور مختلط و در سنین آموزشگاهی به صورت همجنس و بدون توجه به میزان هوش و زمینه های خانوادگی در گروه قرار می گیرند.
5 - هر چه تعداد کودکان شرکت کننده در گروه کمتر باشد ، ایجاد رابطه و حسن تفاهم بین انان بهتر انجام خواهد گرفت. ضمنا در مشاوره با کودکان از وسایل بازی های متعددی در گروه استفاده به عمل می اید.


منبع: کار با گروه (شناخت ، پویایی ،درمان )؛ دکتر مصطفی اقلیما